Türkçe Convertible Note (Sermayeye Dönüştürülebilir Finansman) Sözleşmesi

SERMAYEYE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ

PDF olarak görüntülemek için tıklayın.

İşbu Sermayeye Dönüştürülebilir Finansman Sözleşmesi (“Sözleşme”)

(i) Merkezi [______________________________] adresinde bulunan, [__________________] Sicili’ne [_________] numarasıyla kayıtlı [____________] Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) ile

(ii) Merkezi

[______________________________] adresinde bulunan, [__________________] Sicili’ne [____________] numarasıyla kayıtlı [____________] Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca “Yatırımcı” olarak anılacaktır)

arasında, [_________] tarihinde imza edilmiş olup işbu Sözleşme İmza Tarihi’nde yürürlüğe girecektir.

İşbu Sözleşme’de Şirket ve Yatırımcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

GİRİŞ

Taraflar Şirket’e finansman sağlamak amacıyla işbu Sözleşme’de belirlenen koşullar çerçevesinde Yatırımcı tarafından Şirket’e ileride sermayeye dönüştürülmek niyetiyle borç cinsinden ve işbu Sözleşme hükümleri uyarınca belirlenen tutarda finansman sağlanması ve söz konusu finansmanın işbu Sözleşme’deki hüküm ve şartlar çerçevesinde sermayeye ilavesi ile ilgili mutabakat sağlamışlardır.

Taraflar aşağıdaki koşullarda mutabık kalmak suretiyle işbu Sözleşme’yi akdetmişlerdir.

TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de aşağıda büyük harfle tanımlanmış olan ibareler karşılarında kendilerine verilen anlamı ifade ederler:

“Azami Şirket Değer Sınırı”Finansman’ın sermayeye dönüştürülmesinde dikkate alınmak üzere İmza Tarihi’nden itibaren ilk 12 aylık dönem için YeniFinansman öncesi (pre-money) [_____________] USD/TL’yi ve İmza Tarihi’nden itibaren ilk 12 ay sonrası dönem için Yeni Finansman öncesi (pre-money) [_____________] USD/TL’yi ifade eder.
“Dönüştürülen Pay”İşbu Sözleşme’nin 3.1.2 maddesinde kendisine verilen anlamı ifade eder;
“Finansman”İşbu Sözleşme’nin 2.1 maddesinde kendisine verilen anlamı ifade eder.
“İndirim Oranı”Finansman’ın sermayeye dönüştürülmesinde dikkate alınmak üzere Yeni Finansman için belirlenmiş Şirket değeri, AzamiŞirket Değer Sınırı altında olur ise İmza Tarihi’nden itibaren ilk12 aylık dönemde [_(%)___]ve İmza Tarihi’nden itibaren ilk 12aylık dönem sonrasında [_(%)___]olarak uygulanacak indirimoranını ifade eder.
“İmza Tarihi”İşbu Sözleşme’nin imza tarihi olan [_______________] tarihini ifade eder.
“İş Günü”Türkiye Cumhuriyeti’nde bankaların açık olduğu her bir günü ifade eder.
“Pay(lar)”Şirket’in beheri [___________] TL nominal değerdeki nama yazılı paylarını ifade eder.
“Pay Sahibi veya Pay Sahipleri”Şirket’te Pay sahibi olan veya ileride Pay sahibi olabilecek kişi veya kişileri ifade eder.
“Sözleşme”İşbu Sermayeye Dönüştürülebilir Finansman Sözleşmesi’ni ifade eder.
“Şirket”Giriş kısmında kendisine verilen anlamı yani [___________________________] Anonim Şirketi’ni ifade eder.
“Yatırımcı”Giriş Kısımında kendisine verilen anlamı yani Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı Anonim Şirketi’ni ifade eder.
Yeni FinansmanŞirket tarafından Şirket paylarına ilişkin yapılacak Şirket`in [_________]USD/TL’den az olmayan sermaye enjeksiyonuelde ettiği (işbu Sözleşme uyarınca paya dönüştürülen borçsenetlerinin toplam tutarı hariç olmak üzere) işbu Sözleşme`dedüzenlenen işlemle ilişkili olmayan iştirak, satış veya bağlantılısatışlar dizisi anlamına gelecektir.
“Yeni Finansmanda Öncelik Hakkı”İşbu Sözleşme’nin 5.1.1 maddesinde kendisine verilen anlamı ifade eder.
“Yeni Finansman Sözleşmesi”Yeni Finansman’ın şart ve koşullarını düzenleyen, Yeni Yatırımcı(lar) ile Şirket ve Pay Sahipleri arasında imzalanacak olan sözleşmeyi ifade eder.
“Yeni Yatırımcı(lar)”Yatırımcı dışındaki, Yeni Finansman’a katılacak olan yatırımcı veya yatırımcıları ifade eder.
“Yönetim Kurulu”Şirket’in yönetim kurulunu ifade eder.

1. ŞİRKETİN MEVCUT YAPISI

1.1 Sözleşme’nin İmza Tarihi’nde Şirket sermayesi ve pay sahipliği yapısı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibi’nin Adı ve SoyadıSermayesi (TL)Pay AdediPay Oranı (%)
[____][____][____][____]
[____][____][____][____]
TOPLAM[____][____][____]

Şirket’in başkaca çıkarılmış menkul kıymeti bulunmamaktadır.

1.2 İmza Tarihi’nde Yatırımcı, Şirket’te pay sahibi olmak amacıyla Şirket’in 1 adet payını [_____]’den satın alacaktır ve Yatırımcı, Şirket esas sözleşmesi hükümlerini anlamakta ve kabul etmektedir. Yönetim Kurulu, İmza Tarihi’nde pay devrinin onaylanması ve Yatırımcı’nın Pay Sahibi olarak Şirket pay defterine kaydedilmesine yönelik bir karar alarak, ilgili kararın noter tasdikli bir suretini Yatırımcı ile paylaşacaktır.

2. FİNANSMANIN ÖDENMESİ

2.1 Yatırımcı, İmza Tarihi’nden itibaren 3 (üç) iş günü içinde [___] USD/TL finansman tutarını (“Finansman”), işbu Sözleşme’de düzenlenen şart ve koşullara bağlı olarak sermayeye dönüştürülmek koşuluyla Şirket’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

2.2 Yatırımcı tarafından ilgili Finansman tutarı Şirket’in aşağıda detayları verilen USD/TL banka hesabına “[____] tarihli sözleşmeye istinaden ortaktan borç” açıklamasıyla elektronik fon transferi/havale yoluyla ödenecektir:

Banka: Türkiye

Hesap Sahibi:

Hesap No:

IBAN No:

SWIFT Kodu:

2.3 Yatırımcı tarafından Madde 2.1 uyarınca yapılacak Finansman ödemesi sonrasında, Şirket söz konusu tutarı Yatırımcı’dan alınan borç olarak “Ortaklara Borçlar” hesabı altında mali kayıtlarına ve mali ve ticari defterlerine kaydedecektir. Finansman tutarına ilişkin muhasebe kaydının bir nüshası Şirket tarafından, ilgili söz konusu Finansman tutarının ödenmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde Yatırımcı’ya sunulacaktır.

3. FİNANSMAN TUTARLARININ SERMAYEYE İLAVESİ

3.1 İşbu Sözleşme’nin İmza Tarihi’nden itibaren 12 ay içinde Yeni Finansman’ın icra edilmesi halinde, aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.

3.1.1 Yeni Yatırımcı(lar), Şirket ve Şirket pay sahipleri arasında Yeni Finansman ile ilgili “Yeni Finansman Sözleşmesi” imzalanmasından en az 15 iş günü öncesinde Şirket, Yeni Finansman’ın şartlarını Madde 3.4.2’de yer alan şekilde Yatırımcı’ya bildirecektir. Yatırımcı, Madde 2.1 uyarınca, Şirket’e ödediği Finansman tutarını, Yeni Finansman’da gerçekleşecek sermaye artırımına katılım yoluyla sermayeye dönüştürecektir.

3.1.2 Yeni Yatırımcı tarafından Yeni Finansman’da ödenen bedel hesaplanırken dikkate alınan Şirket Değeri, Azami Şirket Değer Sınırı’ndan düşük ise Şirket, Yatırımcı için, aşağıda belirtilen (i)’in (ii)’ye bölümünden elde edilen sayıda ve Yeni Finansman’da ihraç edilenlerle aynı grupta payı (“Dönüştürülen Pay”) Yatırımcı adına ihraç edecektir.

(i) Yatırımcı’nın ödediği söz konusu Finansman tutarı,

(ii) Yeni Yatırımcı’nın her bir pay için ödediği tutarın İndirim Oranı uygulanmak suretiyle [_(%)____] ile çarpımından elde edilen meblağ

Şu kadar ki; Yeni Yatırımcı tarafından Yeni Finansman’da ödenen bedel hesaplanırken dikkate alınan Şirket Değeri, Azami Şirket Değer Sınırı’ndan yüksek ise Finansman, Azami Şirket Değer Sınırı dikkate alınmak suretiyle İndirim Oranı uygulanmaksızın sermayeye ilave edilecek ve bu suretle Dönüştürülen Paylar Yatırımcı adına ihraç edilecektir.

3.2 İşbu Sözleşme’nin İmza Tarihi’nden itibaren 12 aydan sonra herhangi bir zamanda Yeni Finansman’ın icra edilmesi halinde, aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.

3.2.1 Yeni yatırımcı, Şirket ve Şirket pay sahipleri arasında Yeni Finansman ile ilgili “Yeni Finansman Sözleşmesi” imzalanmasından en az 15 iş günü öncesinde Şirket, Yeni Finansman’ın şartlarını Madde 3.4.2’de yer alan şekilde Yatırımcı’ya bildirecektir. Yatırımcı, Madde 1.1 uyarınca, Şirket’e ödediği Finansman tutarını, Yeni Finansman’da gerçekleşecek sermaye artırımına katılım yoluyla sermayeye dönüştürecektir.

3.2.2 Yeni Yatırımcı tarafından Yeni Finansman’da ödenen bedel hesaplanırken dikkate alınan Şirket Değeri, Azami Şirket Değer Sınırı’ndan düşük ise Şirket, her bir Yatırımcı için, aşağıda belirtilen (i)’in (ii)’ye bölümünden elde edilen sayıda Dönüştürülen Paylar’ı Yatırımcı adına ihraç edecektir.

(i) Yatırımcı’nın ödediği söz konusu Finansman tutarı,

(ii) Yeni Yatırımcı’nın her bir pay için ödediği tutarın İndirim Oranı uygulanmak suretiyle [___(%)___] ile çarpımından elde edilen meblağ

Şu kadar ki; Yeni Yatırımcı tarafından Yeni Finansman’da ödenen bedel hesaplanırken dikkate alınan Şirket Değeri, Azami Şirket Değer Sınırı’ndan yüksek ise Finansman, İmza Tarihi’nden itibaren ilk 12 aylık dönem sonrasın için belirlenmiş olan Azami Şirket Değer Sınırı dikkate alınmak suretiyle İndirim Oranı uygulanmaksızın sermayeye ilave edilecek ve bu suretle Dönüştürülen Paylar Yatırımcı adına ihraç edilecektir.

Yapılacak sermaye artırımında, Yeni Finansman ile ilgili işlemlerin Yeni Finansman sözleşmesi uyarınca tamamlanması üzerine 3 (üç) iş günü içinde Şirket sermaye artırımına iştirak eden pay sahiplerine paylarını temsil eden pay senetlerini ayrı ayrı teslim edecektir.

3.3 İşbu Sözleşme’nin İmza Tarihi’nden itibaren 36 ay içerisinde, Yeni Finansman’ın gerçekleşmemesi halinde Yatırımcı, yazılı olarak Şirket’e iletmek suretiyle Finansman’ın, İmza Tarihi’nden itibaren ilk 12 aylık dönem için belirlenmiş olan Azami Şirket Değer Sınırı dikkate alınmak suretiyle İndirim Oranı uygulanmaksızın sermayeye ilave edilmesini ve bu suretle Dönüştürülen Paylar’ın Yatırımcı adına ihraç edilmesini talep edebilecektir.

3.3 Şirket’in herhangi bir zamanda Yeni Finansman tutarından daha düşük tutarda bir yatırım alması halinde, Şirket Finansman’ın sermayeye dönüştürülmesi öncesinde Yatırımcı’nın Şirket’te sahip olduğu pay oranının sulandırılmaması/azaltılmaması için gerekeli işlemleri yapacak ve gerekirse Yatırımcı adına bedelsiz pay ihraç edecektir (anti-dulition commitment).

3.5 Taraflar, Yatırımcı’nın işbu Sözleşme uyarınca Şirket’e ödediği Finansman tutarının sermayeye dönüştürülmesine ilişkin iş ve işlemlerde aşağıdaki yükümlülüklerin dönüştürme anında yerine getirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler:

3.5.1 Yatırımcı’nın, yatırdığı finansman tutarının işbu madde uyarınca sermayeye dönüşmesinde, Yatırımcı’nın yatırdığı ilgili Finansman tutarına denk gelen Şirket’ten olan alacağı, yine işbu Sözleşme uyarınca kendi adına ihraç edilecek paylara ilişkin nominal sermaye tutarı ve emisyon primi toplamına denk gelen pay ihraç bedelinin tamamının Şirket’e ödenmesi için doğan borcu ile mahsup edilmek suretiyle sonlandırılır.

3.5.2 İşbu Sözleşme kapsamında Yeni Finansman’ın gerçekleşmesi halinde Şirket, Yatırımcı’ya sağlanan hakların kullanılmasını güvence altına almak adına, Yeni Finansman şartlarının belirlendiği tarihten en az onbeş (15) iş günü önce sermaye artırımının gerçekleşeceği koşullara ve Yeni Finansman’ın şartlarına ilişkin ve eğer mevcutsa, sermaye artırımına ilişkin yapılacak genel kurul için gerekli tüm belgelere ilişkin Yatırımcı’ya yazılı bildirimde bulunacaktır. Şirket ve kurucular müştereken ve müteselsilen işbu madde 3 hükümlerinin yürürlük kazanması bakımından yapılması gereken tüm mali, ticari ve tescil ile ilgili işlemleri, Yatırımcı’nın sermaye artırımına ilişkin genel kurulda kullandığı ve bu hakkını kullandığını ve dönüştürülen paylara iştirak ettiğini bildiren olumlu oyunu takiben derhal gerçekleştirmekle yükümlüdür.

3.5.3 Şirket işbu Sözleşme’deki düzenlemeler, hak, talep ve yükümlülükler bakımından, Şirket’teki tüm Pay Sahipleri’nin ve tüm Yönetim Kurulu üyelerinin Sözleşme’ye uygun hareket edeceğini ve işbu Sözleşme’de Yatırımcı’nın talep ve haklarının kullanılmasına imkan tanımak için, Şirket’teki pay sahiplerinin rüçhan haklarından feragat etmesi veya rüçhan haklarının kısıtlanması dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, gerekli tüm işlemleri herhangi bir ek kayıt ve şart olmaksızın yerine getireceklerini, bu doğrultuda ilgili işlemlerin hukuken geçerlilik kazanması bakımından gerekli tüm hukuki belge ve metinleri akdedeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5.4 Sözleşme kapsamında gerçekleşecek her türlü finansmanın Şirket’in sermayesine eklenmesi durumlarında sermaye artırım işlemlerinin hukuken tamamlanması üzerine 5 (beş) iş günü içinde, Yatırımcı’ya paylarını temsil eden pay senetlerini Şirket teslim eder.

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme’nin İmza Tarihi’ni takip eden 6 ay içinde Şirket, Yatırımcı tarafından ödenen Finansman tutarının (yani [______] USD) [______] katı tutarında bir bedeli Yatırımcı’ya nakden ve defaten ödemek suretiyle Yatırımcı’dan işbu Sözleşme’nin Giriş kısmında devir aldığı Şirket Pay’ını devir edene veya Şirket’e iade etmesini talep ederek işbu Sözleşme’yi başkaca herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın feshetme hakkına sahip olacaktır.

Şirket tarafından Finansman’ın üç katı tutarındaki bedel Yatırımcı’ya ödenmedikçe Yatırımcı’nın Giriş kısmı uyarınca aldığı payı iade yükümlülüğü olmayacaktır.

5. YATIRIMCI’NIN HAKLARI

5.1 Yatırımcı’nın Yeni Finansman’da Öncelik Hakkı

5.1.1 Yeni Finansman’ın gerçekleşmesi, Yatırımcı’ya söz konusu Yeni Finansman’a, Yeni Yatırımcılar tarafından teklif edilen aynı şart ve koşullarda, Şirket’in Yeni Finansman öncesi değerlemesi dikkate alınarak [___(%)___] oranına kadar katılma hakkı tanınması şartına bağlı olacaktır (“Yeni Finansmanda Öncelik Hakkı”).

5.1.2 Şirket ve/veya Pay Sahipleri, işbu Sözleşme kapsamında Yeni Finansman’ın gerçekleşmesi ile ilgili olarak Yeni Yatırımcı(lar)’dan ciddi ve iyiniyetli bir teklif alırlarsa, Yeni Finansman şartlarını Yeni Finansman ile ilgili “Yeni Finansman Sözleşmesi” imzalanmasından en az 15 (on beş) İş Günü öncesinde Yatırımcı’ya bildirecektir. Yatırımcı işbu bildirim tarihinden itibaren 5 (beş) İş Günü içinde (“Yeni Finansmanda Öncelik Hakkı Kullanım Süresi”)Yeni Finansman ile aynı şart ve koşullarda Yeni Finansman’da Öncelik Hakkı’nı kullanıp kullanmayacağını Şirket’e bildirecektir. Yatırımcı tarafından Yeni Finansmanda Öncelik Hakkı kullanıldığı takdirde, Şirket bununla bağlı olacak ve Yeni Finansman ile aynı şart ve koşullarda Yatırımcı’ya Finansman sonucu elde edeceği Dönüştürülen Paylar dışında buna ek olarak [___(%)___] ‘e kadar Yeni Finansman’a katılma hakkı tanıyacaktır. Yatırımcı, Finansman tutarı dikkate alınmak suretiyle payı oranında Yeni Finansman’a katılma hakkına sahip olacaktır. Herhangi bir şüpheye mahal verilmemesi açısından Yatırımcı’nın Yeni Finansmanda Öncelik Hakkı Şirket’in Yeni Finansman öncesi değerlemesi dikkate alınmak suretiyle [___(%)___] ile sınırlı olacaktır.

5.1.3 Yatırımcı’nın, Yeni Finansmanda Öncelik Hakkı Kullanım Süresi boyunca cevap vermemesi, ya da, Şirket’e Yeni Finansmanda Öncelik Hakkı’nı kullanmayacağını yazılı olarak bildirmesi halinde Şirket, Yeni Finansman Sözleşmesi’ni Yeni Yatımcılarla akdetmek suretiyle işleme devam etmekte serbest olacaktır.

5.2 Yatırımcı’nın Öncelikli Alım Hakkı

5.2.1 Pay Sahipleri’nin herhangi biri tarafından, Şirket’te sahip oldukları Paylarının üçüncü bir kişiye veya diğer pay sahiplerine satışı ancak, Yatırımcı’ya satışa konu paylar üzerinde Öncelikli Alım Hakkı tanınması şartına bağlıdır.

5.2.2 Pay Sahipleri’nden herhangi birinin (“Satan Pay Sahibi”) Şirket’teki Paylarını kısmen ya da tamamen satmaya karar vermesi halinde, bu istek, satışa konu Payları satın almak isteyen kişinin kimliği, devre konu edilecek Payların miktarı, satış bedeli (“Teklif Edilen Alım Fiyatı”) ve satış koşullarını da içerecek şekilde Yatırımcı’ya derhal yazılı olarak bildirilecektir (“Öncelikli Alım Hakkı Bildirimi”).

5.2.3 Yatırımcı, Öncelikli Alım Hakkı Bildirimi’nin kendisine ulaşmasını takiben onbeş (15) gün içinde (“Öncelikli Alım Süresi”) Satan Pay Sahibi’ne, ya satışa konu Payları satın almak istemediğini (Öncelikli Alım Hakkı’nı kullanmayacağını), ya da, Teklif Edilen Alım Fiyatı üzerinden satışa konu Payları satın almak istediğini (Öncelikli Alım Hakkı’nı kullandığını) yazılı olarak bildirecektir. Yatırımcı tarafından Öncelikli Alım Hakkı kullanıldığı takdirde, Satan Pay Sahibi bununla bağlı olacak ve satışa konu Paylarını Yatırımcı’ya devretmekle yükümlü olacaktır.

5.2.4 Yatırımcı’nın, Öncelikli Alım Süresi boyunca cevap vermemesi, ya da Satan Pay Sahibi’ne Öncelikli Alım Hakkı’nı kullanmayacağını yazılı olarak bildirmesi halinde; Satan Pay Sahibi, Şirket’teki satışa konu Paylarını, daha uygun şartlarla olmamak koşuluyla satmakta serbest olacaktır.

5.3 Yatırımcı’nın Satışa Katılma Hakkı

5.3. Pay Sahiplerinden herhangi birinin (“Satan Pay Sahibi”) Şirket sermayesini temsil eden Paylarının bir kısmını ya da tamamını devretmek istemesi ve Yatırımcı’nın Öncelikli Alım Hakkı’nı kullanmaması durumunda, Yatırımcı’nın sahip olduğu Payları, Satan Pay Sahibi ile birlikte alıcıya devretmek amacıyla satışa katılma hakkı (“Satışa Katılma Hakkı”) bulunmaktadır.

5.3.2 Satan Pay Sahibi, madde 5.2.3 uyarınca, Öncelikli Alım Süresi içinde, Yatırımcı tarafından 15 gün içinde Öncelikli Alım Hakkı Bildirimi’ne cevap verilmemesi veya bu süre içinde Öncelikli Alım Hakkı’nın kullanılmayacağının yazılı olarak bildirilmesi halinde, Öncelikli Alım Süresi sonunda Yatırımcı’nın Şirket’te sahip olduğu Payları da (madde 5.3.4 hükmü kapsamında) satma hakkı bulunduğuna dair yazılı bir ihbarnameyi (“Satışa Katılma Hakkı Hatırlatma İhbarı”) Yatırımcı’ya gönderecektir.

5.3.3 Satışa Katılma Hakkı Hatırlatma İhbarı’nın Yatırımcı’ya ulaşmasını takiben 15 gün içinde, Yatırımcı, muhtemel alıcının Satan Pay Sahibi’nin sahip olduğu satışa konu Paylar ile birlikte kendi Paylarını da aynı koşul ve şartlarda satın almasını Satan Pay Sahibi’ne göndereceği yazılı bir ihbarnameyle (“Satışa Katılma Hakkını Kullanma İhbarı”) talep edebilecektir. Satan Pay Sahibi, Payları’nın bir kısmının satın alınması için bir teklif aldığı takdirde, Yatırımcı’nın bir seçimlik hakkı olacaktır. Bu takdirde; Satan Pay Sahibi sahip olduğu Paylar’ın yüzde kaçını satacaksa, Yatırımcı da Payları’nın bu orana eşit miktarı için Satışa Katılma Hakkı’nı kullanabileceği gibi, Payları’nın tamamı için de Satışa Katılma Hakkı’nı kullanabilir. Bununla birlikte, Satan Pay Sahibi tarafından, Şirket’te sahip olduğu Payların tamamı satışa konu edilmiş ise Yatırımcı da Şirket’te sahip oldukları Payların tümü için Satışa Katılma Hakkı’nı kullanmalıdır.

5.3.4 Herhangi bir şüpheye mahal verilmemesi bakımından, işbu madde 5.3 kapsamında, pay satış işleminin Yeni Finansman öncesinde Finansman’ın sermayeye ilave edilmeden ve Dönüştürülen Paylar ihraç edilmeden gerçekleştirilmesi planlandığı halde, öncelikle Yatırımcı tarafından Şirket’e ödenen Finansman, Azami Şirket Değer Sınırı dikkate alınmak ve İndirim Oranı uygulanmaksızın Şirket sermayesine ilave edilerek hesaplanan adetteki payın Yatırımcı adına ihraç edilmesi sağlanacak ve Yatırımcı Satışa Katılma Hakkı’nı Dönüştürülen Paylar’ı için kullanabilecektir.

5.3.5 Şirket’in işbu madde 5.3.5’te belirtilen Finansman’ı sermayeye dönüştürme yükümlülüğüne aykırı davranması halinde Şirket, Yatırımcı’ya, Yatırımcı’nın ilk yazılı bildirimini müteakiben 3 (üç) iş günü içinde nakden ve def’aten aşağıdaki (i) veya (ii)’den hangisi daha yüksek ise yüksek olan bedeli ifaya ek cezai şart olarak ödemekle yükümlü olacaktır:

(i) [______] USD veya

_(ii) _pay satış işleminin gerçekleştiği tarihte, İmza Tarihi’nden itibaren ilk 12 ay sonrası dönem geçerli olan, Azami Şirket Değer Sınırı üzerinden Finansman sermayeye çevrilmek suretiyle Dönüştürülen Paylar Yatırımcı adına ihraç edilseydi, Yatırımcı’nın bu Dönüştürülen Paylar için pay satış işleminden elde edeceği bedel.

Taraflar söz konusu cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu miktarın tenkis edilmesi için herhangi bir talepte bulunmayacaklarını peşinen kabul etmiş ve bu yönde her türlü talep haklarından feragat etmişlerdir. Yatırımcı’nın cezai şart miktarını aşan zararlarının tazminini talep etme hakkı saklıdır. Yatırımcı, cezai şart ve bunu aşan miktara dair zararları tazmin edilse dahi ilgili yükümlülüğe aykırılığın giderilmesini söz konusu tazminatlarla beraber (ifa ile beraber cezai tazminat) talep edebilecektir.

5.3 Yatırımcı’nın Tasfiye Payında İmtiyaz Hakkı

5.3.1 Şirket’in tasfiyesi, feshi veya sona ermesi hallerinde Şirket pay sahiplerine dağıtılacak tasfiye payı miktarı Azami Şirket Değer Sınırı’ndan az ise Yatırımcı, tasfiye payı içerisinden Finansman tutarı kadar bir miktarı öncelikli olarak alacaktır. Kalan miktar diğer pay sahipleri arasında payları oranında (pro-rata) paylaştırılacaktır.

5.3.2 Tasfiye Sayılan Haller: (i) Yukarıda 1.1 maddesindeki mevcut pay sahiplerinin Şirket’teki kontrolünü kaybetmesi sonucunu doğuracak şekilde paylarının %50’sinden fazlasının üçüncü kişilere devri , (ii) Şirket’in başka bir şirket ile birleşmesinin veya başka bir şirkete devrinin söz konusu olduğu bir işlemin gerçekleşmesi, (iii) Şirket’in tüm veya Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 408/(f) bendi anlamında önemli miktardaki mal varlığının satışı, kiraya verilmesi, devri, fikri mülkiyet(ler)inin üzerinde münhasır lisans verilmesi veya başka şekilde elden çıkartılmasını sağlayacak bir işlemin gerçekleştirilmesi hallerinde, bahsi geçen işlemlerden elde edilecek tüm aktif ve gelirler (“ Tasfiye Sayılan Hal Gelirleri”) Azami Şirket Değer Sınırı’ndan az bir miktarda Yatırımcı’ya Finansman miktarı kadar bir meblağ, öncelikli olarak ödenecektir. Artan bir miktar varsa, bu miktar diğer pay sahipleri arasında payları oranında (pro-rata) paylaşılacaktır. Tasfiye Sayılan Hal Gelirleri, Azami Şirket Değer Sınırı kadar veya daha fazla ise bu miktar tüm pay sahipleri arasında payları oranında (pro-rata) paylaşılacaktır.

5.4 Yatırımcı’nın Bilgi Alma Hakkı

5.4.1 Yatırımcı ve temsilcileri Şirket’ten (i) mali ve sair bilgileri alma hakkına (aylık, 3 (üç) aylık ve yıllık mali tablolar ve yıllık iş planları, revize iş planları veya bütçeleri ve benzeri); (ii) Şirket’in defterlerine, kayıtlarına, mal varlığına ve personeline erişim hakkına; ve (iii) önemli davalar ve icra takipleri hakkında bilgi alma hakkına sahiptirler. Şirket mali ve ticari işleri hakkında önemli bir gelişmeyi ve Şirket’i veya işbu Sözleşme kapsamında öngörülen işlemleri etkileyecek veya etkileyebilecek tüm önemli olayları Yatırımcı’ya gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür.

5.4.2 Yatırımcı, gerek gördüğü takdirde rutin denetimler ve işbu Sözleşme’de bahsi geçen diğer denetimler haricinde masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere Şirket nezdinde mali, hukuki veya benzeri bir denetim çalışması yapabilecek ve bu konuda uzman üçüncü kişilerden hizmet alabilecektir.

5.5 Yatırımcı’nın Çıkma Hakkı

Yatırımcı, tek taraflı iradesi ile herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın dilediği zaman 15 iş günü öncesinden Şirket ve kurucu pay sahiplerine (madde 1.1’de belirtilen) yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, Şirket’te sahip olduğu hisselerin tamamını, kurucu pay sahiplerine bilabedel devrederek Şirket’ten çıkma hakkına sahip olacaktır. Bu hakkın kullanılması sonucu yapılacak pay devir işlemleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın yapılabilecektir.

5.6 Yurt Dışında Şirket Kurulması Halinde Yatırımcı’nın Hakları

Şirket’in kurucu ortaklarının yurtdışında, Şirket faaliyetleri kapsamında herhangi bir şirketi veya sair tüzel kişiliği Şirket’in iştiraki olarak kurmak yerine doğrudan kendilerinin hissedar olacağı bir yapı kurmaları halinde, Yatırımcı’nın işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu tüm haklar söz konusu yurt dışındaki şirkete karşı da ileri sürülebilecektir. Ayrıca Şirket kurucu ortaklarının hem Şirket’te hem de yurt dışındaki iştirak olmayan tüzel kişilikte pay sahibi olması halinde, Yatırımcı’nın tüm hakları her iki tüzel kişiliğe ayrı ayrı ileri sürülebilecektir ve Yatırımcı’nın her ikisinde de aynı haklar ile pay sahibi olması temin edilecektir.

6. ŞİRKETİN BEYAN VE TEKEFFÜLLERİ

6.1 Şirket aşağıdaki beyan ve tekeffüllerin, İmza Tarihi ve Finansman’ın sermayeye ilavesi tarihi itibarıyla tam ve doğru olduklarını, gerçeğe aykırı, yanlış, hatalı, eksik veya yanıltıcı nitelikte olmadıklarını bağımsız bir garanti olarak Yatırımcı’ya beyan ve tekeffül eder. Bu çerçevede beyan ve tekeffüllerin her biri, bir diğer beyan ve tekeffülden bağımsız niteliktedir. Şirket Yatırımcı’nın beyan ve tekeffüllere dayanarak ve bunların doğru, dürüst ve eksiksiz olduğuna inanarak işbu Sözleşme’yi akdettiğini ve Şirket’e yatırım yaptığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.1 Şirket işbu Sözleşme’yi imzalamak ve işbu Sözleşme ile bağlanmak ve Sözleşme altındaki her türlü yükümlülüğünü yerine getirmek konusunda gerekli tüm hak, yetki ve hukuki ehliyete sahiptir. Sözleşme Mevcut Pay Sahipleri ve Şirket tarafından geçerli ve borç doğurucu şekilde imzalanmıştır.

6.1.2 İşbu Sözleşme’nin Şirket tarafından imzalanması ve Sözleşme’de öngörülen işlemlerin tamamlanması (i) yürürlükteki hukuku veya Şirket’e uygulanabilecek herhangi bir idari emir, hüküm, tedbir yahut kararı ihlal etmemekte yahut bunlara aykırılık teşkil etmemektedir; (ii) Şirket’in kuruluş evrakının herhangi bir hükmü ile çelişmemekte, bunları ihlal etmemekte, bunlar tahtında temerrüt hali, iptal yahut hakkın vadesinden önce muacceliyet kesbetmesi durumunu oluşturmamakta veya fesih, iptal veya muacceliyet kesbetme hakkına mahal vermemektedir; ve (iii) Şirket’in taraf olduğu herhangi bir sözleşme veya taahhüde aykırılık teşkil etmemekte, bunların herhangi bir hükmü ile çelişmemekte ve bunlar tahtında temerrüt hali, iptal veya hakkın vadesinden önce muacceliyet kesbetmesi durumunu teşkil etmemekte veya fesih, iptal veya muacceliyet kesbetme hakkına mahal vermemektedir.

6.1.3 Şirket’in sermayesine ya da yönetimine ilişkin olarak 3. Kişiler ile yapılmış herhangi bir pay sahipleri, ortak girişim, opsiyon, adi ortaklık yahut sair bir sözleşme bulunmamaktadır ve geçmişte de bulunmamıştır. Şirket herhangi bir kar/zarar ortaklığına dahil değildir ve geçmişte de dahil olmamıştır.

6.1.4 Şirket Yürürlükteki Hukuk uyarınca ödeme güçlüğü veya aciz halinde değildir veya herhangi bir finansal borcunu ödemede temerrüde düşmemiştir.

6.1.5 Şirket’in kendi borçları için ve/veya 3. Kişiler lehine verdiği veya vermeyi kabul ettiği herhangi bir teminat, kefalet, garanti veya başkaca ayni veya şahsi teminat, teminat mektubu, akreditif veya güven mektubu bulunmamaktadır.

6.1.6 Şirket, düzenlemekle yükümlü olduğu bütün vergi beyannameleri ile raporları mevzuatta öngörülen zaman ve biçimde düzenleyerek ilgili Resmi Kurum’a sunmuştur. Şirket’in yükümlü olduğu bütün vergi ve tahakkuklar (her türlü faiz, gecikme zammı, cezası ve faizi ile sair bedeller dahil olmak üzere yükümlü oldukları bütün vergi ve tahakkuklara dair masraf ve ödemeler) usulüne uygun olarak beyan edilmiş ve vadelerinde ödenmiş ve Şirket’in defterlerinde ve Mali Tablolar’ında tam ve doğru bir şekilde yansıtılmıştır.

6.1.7 Şirket’in muaccel hale gelip ödenmemiş vergi, sosyal sigortalar primi, resim, harç veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında takibe konu olabilecek benzer nitelikte başka bir borcu bulunmamaktadır. Şirket’in vergi ve sosyal sigorta beyanname ve işlemleri üzerinde halen devam eden herhangi bir inceleme mevcut değildi

6.1.8 Şirket aleyhine halihazırda açılmış veya açılabileceği öngörülen, veya Şirket tarafından açılmış herhangi bir dava veya -icra takipleri de dahil- takip bulunmamaktadır.

6.1.9 Şirket, İmza Tarihi ve Finansman’ın sermayeye ilavesi tarihi itibariyle halihazırda mevcut borçlarının, Yatırımcı tarafından ibra edilmediği müddetçe Yatırımcı aleyhine ileri sürülemeyeceği ve ek olarak, gelecekte vuku bulabilecek her türlü borcun da yine aynı şekilde Yatırımcı tarafından ibra edilmediği takdirde Yatırıcım aleyhine ileri sürülemeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.10 Şirket, faaliyet konusuna ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarına tartışmasız biçimde, tam ve uygun korumalar altında sahiptir veya sahipliğin her türlü üçüncü kişilerden gelebilecek talep ve iddialardan ari olarak üzerine almaya hak sahibidir. Şirket, faaliyet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağı tüm izin, ruhsat ve benzeri yasal şartları haizdir.

6.1.11 Şirketin payları ve malvarlıkları üzerinde herhangi bir takyidat veya Yatırımcı aleyhine etkide bulunabilecek bir sınırlama bulunmamaktadır.

6.2 Şirket’in işbu Sözleşme’de verdiği herhangi bir beyan ve tekeffülün gerçeğe aykırı, yanlış, hatalı, eksik veya yanıltıcı olması halinde, Şirket Yatırımcı’ya her bir ihlal için [___] USD ifaya ek cezai şart olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Yatırımcı’nın bu ihlal nedenle uğradığı zararların cezai şart tutarından fazla olması halinde Yatırımcı’nın ayrıca cezai şart tutarını aşan zararları için tazminat talep hakkı saklıdır.

7. VERGİ VE MASRAFLAR

7.1 Yatırımcı tarafından Şirket’e ödenecek finansman tutarlarından doğan veya bunlarla ilgili olabilecek tüm vergi, masraf, harç, rüsum ve sair yükümlülükler ve işbu Sözleşme’den doğan damga vergisi, masraf, harç, rüsum ve sair yükümlülükler ve özellikle Kaynak Kullanım Destek Fonu (KKDF) Şirket tarafından hesaplanır, beyan edilir ve ödenir. Tarafların her biri işbu Sözleşmenin hazırlanması ve uygulanmasından doğan kendi gider ve masraflarını öder.

7.2 Sözleşme ile ilgili olarak Taraflar bakımından tahakkuk eden tüm diğer gelir, kar, ve sermaye kazancı ve benzeri üzerinden hesaplanan vergilere veya oluşan diğer tüm masraflara, söz konusu vergi veya masrafın uhdesinde doğduğu Taraf kendisi katlanır.

8. MUHTELİF HÜKÜMLER

8.1 Şirket, kurucu ortakların, Yatırımcı’nın yazılı ön iznini almaksızın Yatırımcı’nın Şikret’te pay sahipliği devam ettiği süre boyunca doğrudan veya dolaylı olarak; bizzat, kurdukları veya kuracakları ya da kontrol sahibi oldukları veya olacakları (Şirket dışındaki) kişiler ve/veya eşleri ve/veya ikinci dereceye kadar hısımları vasıtasıyla, (a) İstanbul, Ankara, İzmir ve her türlü çevrimiçi (İngilizce/=online) mecrada ve Şirket’in ileride bulunacağı coğrafi bölgelerde Şirket’in faaliyet konusu olan ____ konularında hiçbir faaliyette bulunmayacaklarını, Şirket ile bu alanlarda doğrudan ya da dolaylı olarak rekabet etmeyeceklerini; Şirket tarafından geliştirilen ürünler ya da Şirket’in faaliyeti dahilindeki diğer ürün ya da çözümleri Şirket dışında başka bir kişi ile üretmeyeceklerini, dağıtmayacaklarını, satmayacaklarını, pazarlamayacaklarını ya da sair şekilde ticaretini yapmayacaklarını; (b) Şirket’in müşterisi ya da tedarikçisi olan herhangi bir kişi ile Şirket’in ticari ilişkisini sonlandırmasına yol açmayacaklarını ve/veya Şirket’in herhangi bir çalışanını, danışmanını ya da sair bir surette hizmet sağlayanını, herhangi bir sıfatla istihdam etmek amacıyla girişimde bulunmayacaklarını; (c) _Şirket’in faaliyetleri ile rekabet halindeki herhangi bir kişi ya da işletmeye herhangi bir sıfatla iştirak etmeyeceklerini, bunlara danışmanlık ya da sair bir hizmet sağlamayacaklarını veya bunlarla herhangi sair bir menfaat ilişkisine girişmeyeceklerini BK m. 128 uyarınca taahhüt eder.

8.2 İşbu Sözleşme (burada atıf yapılan veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak Taraflar arasında eşzamanlı olarak akdedilen belgeler ve ekleri de dâhil olmak üzere) Taraflar arasındaki nihai mutabakatı ve Sözleşmenin tamamını teşkil eder ve Taraflar arasında bu konuya ilişkin önceki tüm sözleşme, düzenleme ve mutabakatın yerine geçer.

8.3 Yatırımcı, işbu Sözleşme veya işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını Şirket veya Pay Sahipleri’nin önceden izin veya onayını almasına gerek olmaksızın üçüncü kişilere devredebilir. Şirket, bu çerçevede 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 205/2 çerçevesinde Yatırımcı tarafından Sözleşme’nin üçüncü kişilere devrine önceden izin vermiş olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder. Yatırımcı’nın, Şirket’te sahip olduğu Paylar Yeni Finansman öncesinde herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın Yatırımcı tarafından üçüncü kişilere devredilebilir.

8.4 İşbu Sözleşme’nin tadili veya düzeltilmesi yazılı şekilde yapılır ve Taraflar’ın her birinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmadan yürürlüğe girmez.

8.5 Taraflar işbu Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerini iyiniyetli olarak ifa edecekler ve birbirlerinin itibarına zarar verebilecek her türlü açıklama, iş ve işlemi yapmaktan imtina edeceklerdir.

8.6 İlgili mevzuata veya mevzuat hükümlerine yapılan atıflar, o mevzuat veya mevzuat hükmünün değişmiş, tekrar yürürlüğe konmuş veya uygulaması başka hükümlerle değişik hâli dikkate alınarak yorumlanır. Bu atıflar (değişiklik olsun veya olmasın) yürürlükteki mevzuat hükümleri ve ilgili mevzuat hükmüyle bağlantılı diğer karar, düzenleme, belge ve ikincil mevzuatı da içerir. Birleştirilen mevzuatın kısımlarına atıflar, gerektiği ve metnin içeriğinden bu şekilde anlaşıldığı hâllerde birleştirilen mevzuatın hazırlanmasına kaynak olan önceki mevzuat da dikkate alınarak yorumlanır.

8.7 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, cümlesinin veya bölümünün geçersiz olması halinde, söz konusu geçersizlik Sözleşme’nin söz konusu geçersiz hüküm, cümle veya bölüm olmadan var olabilecek diğer hükümlerini etkilemeyecektir. Şu kadar ki; böyle bir geçersiz hüküm, işbu Sözleşme’nin temelini etkilememelidir. Taraflar, geçersiz kalan kısmın yerine Taraflar’ın başlangıçtaki iradesini yansıtacak şekilde yeni bir hüküm ihdas edecektir.

9. UYGULANACAK HUKUK VE MAHKEME

İşbu Sözleşme’den veya Sözleşme’yle ilişkili olarak doğabilecek tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir.