Temel Performans Göstergeleri (KPI’lar) Türleri:

KPI’lar, bir şirketin genel uzun vadeli performansını hesaplamak için kullanılan bir dizi ölçüme atıfta bulunur.

KPI’lar, özellikle aynı sektördeki diğer işletmelerle karşılaştırıldığında, bir şirketin stratejik, finansal ve operasyonel başarılarını belirlemeye yardımcı olur.

Finansal Metrikler: Finansallara bağlı temel performans göstergeleri genellikle gelir ve kâr marjlarına odaklanır. Kâr temelli ölçümlerin en çok denenmiş ve doğru olanı olan net kâr, şirketin tüm giderleri, vergileri ve faiz ödemelerinin aynı döneme ait muhasebeleştirilmesinden sonra, belirli bir dönem için kâr olarak kalan gelir miktarını temsil eder.

Bir dolar tutarı olarak hesaplanan net kâr, karşılaştırmalı analizlerde kullanılmak üzere gelirin bir yüzdesine (“net kâr marjı” olarak bilinir) dönüştürülmelidir. Örneğin, belirli bir endüstri için standart net kar marjı %50 ise, bu alandaki yeni bir işletme, rekabetçi olarak ayakta kalmak istiyorsa, bu rakamı karşılamak veya yenmek için çalışması gerektiğini bilir.

Satış amaçlı malların üretimiyle doğrudan ilişkili giderlerin muhasebeleştirilmesinden sonra kalan gelirleri ölçen brüt kâr marjı (gross profit margin), başka bir yaygın kâr temelli KPI’dır.

“Cari oran” (current ratio) olarak bilinen bir başka finansal KPI, büyük ölçüde likiditeye odaklanır ve bir şirketin mevcut varlıklarını borçlarına bölerek hesaplanabilir.

Mali açıdan sağlıklı bir şirketin, 12 aylık dönem boyunca mali yükümlülüklerini yerine getirmek için elinde genellikle yeterli nakdi bulunur. Bununla birlikte, farklı endüstriler farklı miktarlarda borç finansmanına güvenir. Bu nedenle bir şirket, nakit akışının emsalleri arasında nasıl biriktiğini tespit etmek için yalnızca cari oranını aynı sektörde bulunan diğer işletmelerinkiyle karşılaştırmalıdır.

Müşteri Metrikleri: Müşteri odaklı KPI’lar genellikle müşteri başına verimlilik, müşteri memnuniyeti ve müşteriyi elde tutma oranı üzerine odaklanır.

Müşteri yaşam boyu değeri (CLV), bir müşterinin tüm iş ilişkisi boyunca ürünlerinize harcaması beklenen toplam para miktarını temsil eder.

Müşteri edinme maliyeti (CAC), karşılaştırmalı olarak, yeni bir müşteri bulmak için gereken toplam satış ve pazarlama maliyetini temsil eder. İşletmeler, CAC ile CLV’yi karşılaştırarak müşteri edinme çabalarının efektifliğini ölçebilir.

Süreç Performans Metrikleri: Süreç ölçümleri, kuruluş genelinde operasyonel performansı ölçmeyi ve izlemeyi amaçlar.

Örneğin, işletmeler kusurlu ürün sayısını üretilen toplam ürünlere bölerek kusurlu ürünlerin yüzdesini ölçebilir. Doğal olarak amaç bu sayıyı mümkün olduğu kadar aşağı çekmek olacaktır.

Verimlilik süresi, belirli bir işlemi çalıştırmak için gereken toplam süreyi temsil eder. Örneğin, bir arabaya-servis-restoran verimi, ortalama bir müşteriye hizmet vermenin ne kadar sürdüğünü ölçebilir; siparişlerini verdikleri andan yiyecekleriyle uzaklaştıkları zamana kadar.

Kaynak için tıklayınız.